Terug


Op weg naar het Voortgezet Onderwijs

Groep 8 is het laatste jaar van uw kind bij ons op school. Halverwege dat jaar zal een definitieve keuze gemaakt moeten worden voor het voortgezet onderwijs. Welke school? Welk niveau? Wanneer en hoe kom ik dat te weten? Hoe die keuze tot stand komt en wat daaraan vooraf gaat probeer ik u op deze pagina duidelijk te maken. De volgende informatie kan u lezen op deze pagina.

 

1) Welke soorten van Voortgezet onderwijs zijn er?

2) Het schooladvies

3) Van voorlopig advies tot eind advies

4) Scholen uit de regio

 

1) Welke soorten van Voortgezet onderwijs zijn er?

A) Het praktijkonderwijs is voor kinderen die veel moeite met leren hebben gehad op de basisschool en de basisschool verlaten met een grote leerachterstand. Deze kinderen leren over het algemeen meer door te doen. Praktisch bezig te zijn. Het praktijkonderwijs leidt rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt en duurt 6 jaar.

 

B) Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): Het vmbo bereidt leerlingen voor op het mbo en de havo. Ongeveer 60% van de leerlingen die verwezen worden naar het voortgezet onderwijs gaan naar het vmbo. Het vmbo duurt 4 jaar. Het vmbo kent vier leerwegen.

1.Basisberoepsgerichte leerweg (BB) De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Qua theoretische belasting is deze leerweg minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg, vandaar ook de benaming. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen.

2.Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen al bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie op kaderniveau (niveau 3 of 4 in het mbo). De leerling doet examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of programma.

3.Gemengde leerweg (GL) De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die opzich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden of oriënteren op bepaalde beroepen. De benaming ‘gemengde leerweg' betekent dus een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak.

4.Theoretische leerweg/MAVO (TL) Deze leerweg is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Vandaar de benaming ‘theoretische leerweg'. De leerlingen doen examen in zes algemene vakken zoals diverse talen, geschiedenis, wiskunde enzovoorts.

 

*Leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo): Dit is voor leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben om het vmbo goed te kunnen doorlopen. Om hiervoor in aanmerking te komen zal de school van voortgezet onderwijs een aantal testen met de leerling moeten doen om te kunnen bekijken of een leerling hiervoor in aanmerking komt. De aanmelding van deze leerlingen gebeurt meestal eerder omdat deze procedure langer verloopt. 

 

C) Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo): Het havo bereidt scholieren voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). De havo duurt 5 jaar.

 

D) Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo): Het vwo bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.

 

Het voortgezet onderwijs schematisch weergegeven

 

2) Het Schooladvies

In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Met dit schooladvies kunt u op zoek gaan naar een middelbare school die u en uw kind het meest geschikt lijkt. Het schooladvies is een onderwijskundig rapport (OKR) dat de basisschool opstelt en met u bespreekt. Het advies is gebaseerd op:

  • Het Cito leerling volgsysteem (Cito-LVS), met name de laatste drie jaar, Plaatsingswijzer;
  • Methode toetsen;
  • Het dagelijks werk;
  • Observaties;
  • De aanleg die uw kind voor bepaalde vakken heeft;
  • Overige relevante informatie 

Het schooladvies is leidend, de middelbare school beslist zelf over de toelating en plaatsing van de leerling. Ouders die het niet eens zijn met het advies van de basisschool kunnen dit in het Onderwijs Kundig Rapport aangeven.

 

3) Van voorlopig advies tot eind advies

Hieronder staat globaal het traject beschreven van voorlopig advies tot eind advies en uiteindelijk de aanmelding en toelating van de leerling. Het kan zijn dat in sommige gevallen dit traject anders verloopt dan hieronder staat beschreven.

 

Eind groep 7: Er wordt voorzichtig gesproken over en vooruitgekeken naar het voorlopig advies in oktober.

 

Oktober: Een voorlopig advies wordt met de ouders besproken, dit gebeurt op basis van een analyse van het Cito-LVS; observaties van het dagelijks werk; resultaten van de methode toetsen;.. Meestal zal dan een bovengrens en een ondergrens worden aangegeven. Waar het kan, zal al een nauwkeuriger voorlopig advies worden gegeven.

 

November/januari: In deze periode zijn er de open dagen van het voortgezet onderwijs. Wij geven de kinderen meestal op voor 1 meeloopdag. Dat is over het algemeen het Dollard College in Woldendorp. Als er behoefte is om meeloopdagen van andere scholen te bezoeken dan is er een mogelijkheid om dat op eigen initiatief te ondernemen. In november is er voor ouders een avond in de Molenberg waar alle scholen van voortgezet onderwijs uit de regio een voorlichting geven. Vanuit school wordt hierover een informatiebrief met opgave aan de kinderen meegegeven.

 

Januari: In deze periode worden de laatste toetsen afgenomen van het Cito-LVS. Na analyse van de laatste gegevens en overleg met de IB-er en het team wordt een eindadvies geformuleerd.

 

Februari: De definitieve eindgesprekken met de ouders en het kind worden in deze maand gehouden. Tijdens deze gesprekken wordt het advies nog eens samen doorgenomen maar dan meer gericht op het kind. Ook wordt het Onderwijs Kundig Rapport doorgenomen en het aanmeldingsformulier van de nieuwe school. De leerkracht van groep 8 verzamelt dit, kopieert dit en stuurt dit voor 15 maart op naar het voortgezet onderwijs. De aanmelding is dan over het algemeen afgerond.

 

April/juni: Eind april zal de verplichte eindtoets worden afgenomen. De uitslag van de toets is niet meer bepalend voor het eindadvies (deze is inmiddels al gegeven en opgestuurd naar het voortgezet onderwijs). In deze periode zal het voortgezet onderwijs de aanmeldingen bekijken en bespreken met de basisschool om ervoor te zorgen dat de leerling op de juiste plek terecht komt. Meestal worden de ouders en kinderen in deze periode uitgenodigd voor een kennismaking op de nieuwe school. Ook zal het voortgezet onderwijs contact opnemen met de basisschool om de kinderen die zij krijgen te bespreken (een zogenaamde warme overdracht)

  

4) Scholen uit de regio

Dollard College (Woldendorp) www.dollardcollege.nl

Eemsdelta College (Delfzijl/Appingedam/Siddeburen) www.eemsdeltacollege.nl   

Winkler Prins (Veendam) www.winklerprins.nl  

AOC Terra Groene school (Winsum) www.vmbogroenterra.nl  

 

Misschien komt u wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in school- en/of reiskosten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Kijk voor meer informatie hierover op www.studiefondsgroningen.nl

 

Hierboven staat ik het kort beschreven hoe bij ons op school het advies en verwijzingsproces globaal verloopt. Mocht u vragen hebben over dit proces neem dan contact op met school.